Invitasjon til Kodekurs for registrarer 8 april 2019 og AIS kurs 9. -10. april 2019

Kodekurs for registrering i Nasjonalt traumeregister

Nasjonalt traumeregister inviterer herved til kodekurs for registrarer mandag 8. April 2019
Kurset avholdes på Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Dato og tid: 8. april 2019, klokken 12:30 – 17:30.

Instruktør på kurset vil være Helga Hagland, Haukeland Universitetssykehus.

Målgruppe:
Helsepersonell som er tiltenkt å inneha rolle som registeransvarlig eller traumeregistrar ved traumesykehus/traumesenter som skal innregistrere data til Nasjonalt traumeregister.

Kurset er obligatorisk for registrarer som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister.
For registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten fullført Kodekurs.
Det er også sterkt anbefalt at registeransvarlige skal ha fullført Kodekurs.

Kursinnhold:
Kurset er på totalt 5 timer.

Emner:
Generell informasjon om formål og metode for Nasjonalt Traumeregister.
Innføring og opplæring i registrering for Nasjonalt traumeregister.

 • Gjennomgang av databasen
 • Metoder for innhenting av data/datafangst
 • Innregistrering av data
 • AIS-registrering
 • Uttrekk av data
 • Rapporter

Påmelding:
Påmelding sendes innen 18.3.2019
Kurset er gratis. Det serveres lunsj og kaffe/frukt.
Påmelding skjer pr mail til Peder Hoem, pedhoe@ous-hf.no

Spørsmål:
Vedrørende innhold og påmelding rettes dette til Peder Hoem, (pedhoe@ous-hf.no, 97698553).

 

Invitasjon til AIS kurs – Skadegradering

Nasjonalt traumeregister inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale)
Tirsdag 9. og onsdag 10. April 2019.

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalt traumeregister, Oslo Universitetssykehus og Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Kurset blir avholdt på Oslo universitetssykehus, Ullevål
9. april, klokken 08:30 – 17:30 og 10. april, klokken 08:30 – 15:30

Instruktører på kurset vil være Marianne Dalhaug, St. Olavs Hospital og Helga Hagland, Haukeland Universitetssykehus.

Målgruppe:
Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

Kurset er obligatorisk for registrarer som skal innregistrere data i Nasjonalt traumeregister.
For registrarer vil det ikke bli utstedt lisens for registrering i Nasjonalt traumeregister uten godkjent AIS kurs.
Det er også sterkt anbefalt at registeransvarlige skal ha godkjent AIS kurs.

Kursbeskrivelse:
Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.

 • Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
 • Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS
 • Kursmanualen er på engelsk
 • Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket

Emner:

 • Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse
 • Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes
  • Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
  • Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale, 2005.
  • Uttrekk av traumedata.
  • Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
  • Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
  • Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

 Påmelding og kursavgift:
Bindende påmelding innen 18.3.2019.
Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.
Kursavgiften er kr 5000,-.
Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj/bevertning begge dager.
For deltakere som har tatt kurset tidligere og som ønsker å delta for andre gang, er kursavgiften Kr. 2500,-. De vil da ikke motta ny AIS manual.

Påmelding skjer pr mail til Peder Hoem, pedhoe@ous-hf.no
Husk å oppgi i påmeldingen hvilket sykehus dere kommer fra, adresse, telefon og fakturaadresse.

Spørsmål:
Ta kontakt med Peder Hoem, pedhoe@ous-hf.no, Tlf. 976 98 553

Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.