IDART-studien har oppnådd god tilslutning og 1.mars starter studieperioden!

Alle landets traumesentere, og et flertall av alle traumesykehus sykehus fra alle regioner, er så langt med i datainnsamling til IDART-studien. Foreløpige resultat indikerer studiens viktighet.

Skrevet av Thomas Kristiansen – Anestesilege / Post Doc OUS, Rikshospitalet, Forsker NKT-traume og UiO

IDART-studien er et landsomfattende initiativ med formål å redusere antall ulykker som følge av rus og legemiddelbruk. Studien er tidligere beskrevet og omtalt på NKT traume sine sider:

NASJONAL STUDIE: RUSMIDDEL- OG LEGEMIDDELBRUK SOM RISIKOFAKTORER FOR ALVORLIGE ULYKKER

IDART – EN STATUSOPPDATERING OG NOEN PRAKTISKE TIPS FOR GJENNOMFØRING

Det har vært en imponerende innsats blant våre mange samarbeidspartnere ved landets traumesykehus mot slutten av 2018, og 2019 har begynt med solid medvind for deltakelse i IDART-studien. 

Status og foreløpige resultat

Til nå leverer 23 sykehus, fra alle regioner og inkludert alle traumesentre, data til prosjektet og vi har p.t. inkludert over 700 pasienter. Vi har videre et håp om at ytterligere opp til ti sykehus vil kunne levere data innen oppstart av studieperiode 1. mars. Vi vil da ha mellom 60% og 85% deltakelse blant landets traumesykehus. En stor andel av de største traumesykehus er med, så andelen traumepasienter vi får med i studien vil være tilsvarende høyere.  

En viktig grunn for å utføre denne studien er de store mørketallene vi opererer med i sammenhengen mellom rus og traumer. De datakilder vi har, enten obduksjonsrapporter eller traumeregistre, oppgir at rundt 20% av døde eller sykehusinnlagte traumepasienter er ruspåvirket. Men disse tallene er ikke basert på rutinemessig rusprøver, verken for alle dødsulykker eller alle traumepasienter. Vi har i forkant av denne studien estimert at det reelle antallet rusede traumepasienter trolig er dobbelt så høyt som de oppgitte. Så langt har vi analysert mer enn 600 blodprøver fra traumepasienter i hele landet og de foreløpige resultatene stemmer godt overens med de antakelser som er gjort. Om resultatene fra pilotperioden er representative for studieperioden, vil vi ende opp med at rundt fire av ti pasienter som tas i mot med traumeteam enten er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller ytelseshemmende legemidler ved innleggelse. Dette blir i så fall resultat som blir svært viktige for fremtidig ulykkesforebygging. Og trolig vil resultatene også ha innvirkning på pasientbehandling, både i akuttfasen og i det videre behandlingsforløp. 

Veien videre

Etter en seks måneders pilotperiode påbegynnes en ettårig studieperiode fra 1. mars. Det betyr ikke at døren er stengt for å bli med i studien etter 1. mars, men det vil være bra for studiens datakvalitet at så mange som mulig blir med fra dag én av studieperioden. 

Vi har mottatt mange tilbakemeldinger at det kan være både omfattende og tidkrevende arbeid å bli med i en studie som dette. Det er i stor grad traumekoordinatorene, med bistand fra det øvrige traumemiljø og laboratoriemiljø, som har vært pådrivere og sørget for deltakelse i sine sykehus. Heldigvis ser vi også at arbeidsmengde og ressursbehov minker noe etter at rutiner har kommet på plass og man er i gang. Men igjen ønsker vi å fremheve den betydelige innsatsen traumenettverkene i de deltakende sykehus har lagt ned! 

Ved enkelte sykehus har prosessen med å implementere studien stoppet litt opp. I fravær av tilbakemeldinger fra våre kontaktpersoner har vi forsøkt å være oppsøkende for å høre i hvilken grad vi kan bidra med løsninger til både praktiske og formelle utfordringer i så stor grad som mulig. Stipendiat Camilla Bråthen har hatt en omfattende reisevirksomhet gjennom høsten og i vinter. Og hun har blant annet blitt invitert til å delta på både regionale og lokale traumemøter. Dette har både løst praktiske problemer og ført til et tettere samarbeid mellom prosjektgruppen og de deltagende sykehus. 

For de sykehus som ennå ikke har fått løst alle praktiske og/eller formelle utfordringer for studiedeltakelse, og som ønsker ekstern bistand, eller at vi i prosjektgruppen deltar på lokale møter, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss i studiegruppen, enten via mail: idart@ous-hf.no, eller via de kontaktpersoner dere allerede har kommunisert med.  

Igjen ønsker vi å rette en stor takk til alle entusiastiske samarbeidspartnere der ute – både blant de deltakende sykehus og i de sykehus hvor en stor innsats er lagt ned og man av ulike grunner enda ikke er helt i gang – en stor takk til dere alle! 

På vegne av prosjektgruppen,
Thomas Kristiansen
Anestesilege / Post Doc OUS, Rikshospitalet
Forsker NKT-traume og UiO