Snøscooterskader. Nyttig hjelpemiddel eller farlig leketøy?

Skrevet av Torben Wisborg

Snøscootere er utbredt i Nord-Norge, men også i andre deler av landet. I Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) var det i 2014 42.000 snøscootere, dvs. knapt en for hver 10. innbygger. Mange av disse var i Finnmark, der det nå er en for hver fjerde innbygger – og antallet øker.

Det er ikke lett tilgjengelige registre over skader i forbindelse med bruk av snøscooter – faktisk finnes det ingen registre. En av årsakene er at snøscootere registreres i ulike registre. Snøscootere registreres ofte under «andre kjøretøy», sammen med elsykler, vannscootere, segwayer o.l., og det benyttes også ulike navn på snøscootere, som beltemotorsykkel eller terrengkjøretøy.

Hammerfest sykehus har registrert skader i forbindelse med bruk av snøscooter i flere perioder. I 1988-89 fant Hortemo og medarbeidere at det var 2,4 snøscooterrelaterte skader/1.000 snøscootere/år. I 2003-04 fant Jeppesen 2,8 skader/1.000 snøscootere/år, og i denne studien var det også registrert dødsfall. I begge undersøkelsene var det bare talt skader som førte til sykehusinnleggelse, altså alvorlige skader. Det er verdt å merke seg at antall snøscootere øker jevnt. Antall registrerte snøscootere i hele Norge økte i perioden 2002–2012 med 41 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå. Når antall skader pr 1.000 snøscootere pr år er uendret, og antall snøscootere øker sier det seg selv at antallet av skader også øker.

Nå kommer en tredje studie av skader i forbindelse med bruk av snøscooter. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med NKT-traume, og publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag. Du kan lese den her. Den viser heldigvis nedgang i antall skader pr 1.000 snøscootere pr år, i 2013-14 ble det i Finnmark registrert 1,1 skader og dødsfall/1.000 snøscootere/år. I Troms og Nordland var tilsvarende tall 0,5 og 0,4. Derimot var antall skader og dødsfall på Svalbard steget til 5,1/1.000 snøscootere/år, fra 4,0 i tidligere studier. Dette kan ha sammenheng med uerfarne brukere (turister).

Det som var tankevekkende i den nye studien var at vi spurte både sykehus og politiet om antall omkomne. Sykehusene hadde opplysninger om bare to av syv dødsfall, mens politiet hadde registrert seks. Når vi søkte på internett fant vi ytterligere fire dødsfall som hverken politi eller sykehus hadde registrert. Det er altså ikke lett å finne ut hvor mange skader eller dødsfall som oppstår i forbindelse med bruk av snøscooter. Avisen Nordlys publiserte nylig en oversikt over 45 dødsfall med snøscooter siden 2000, se her.

På linje med internasjonale erfaringer har vi sett svært få alvorlige skader og dødsfall etter bruk av snøscooter i profesjonelle sammenhenger. Det gjelder forsvaret, reindriften og andre med behov for bruk av snøscooter i jobb. Det er altså mulig å bruke snøscooter fornuftig. Det som kjennetegner profesjonelle brukere er at de har erfaring, de kjører i lav hastighet, oftest i dagslys, de kjører uten  alkoholpåvirkning og de er nøye med å vurdere vær, vind og terreng.

God tur på snøscooter i påsken – men kjør forsiktig!