IDART studien rekrutterer pasienter fra 34 norske traumesykehus. Vi invitere fem studiemedarbeidere til London Trauma Conference.

Skrevet av Thomas Kristiansen

Ved inngangen til påsken samlet IDART studien data fra 34 av 38 norske traumesykehus. Det er en imponerende oppslutning, og forskningsgruppen ønsker å takke alle bidragsytere i hele landet. Vi lanserer en trekning hvor  fem IDART medhjelpere får reise, overnatting og konferansedeltakelse på London Trauma Conference 2019 som avholdes 12 – 13 desember.

IDART-studien er et landsomfattende initiativ med formål å redusere antall ulykker som følge av rus og legemiddelbruk. Studien er tidligere beskrevet og omtalt på NKT traume sine sider i artiklene Nasjonal studie om rusmiddel og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker, IDART – en statusoppdatering og praktiske tips og IDART-studien har oppnådd god tilslutning og 1. mars starter studieperioden.

Siden oppstart av studieperiode 1. mars, har stadig flere sykehus blitt med i IDART studien. Dette er et resultat av god hjelp lokalt fra alle som har jobbet for å få sitt sykehus med i studien. Antall deltagende sykehus fra start av pilotperiode og frem til i dag, kan ses i figur 1. I løpet av pilotperioden fra september til februar, ble viktige problemstillinger vedrørende formaliteter for deltakelse og praktisk gjennomførbarhet av datainnsamling avklart.

IDART studien har til nå samlet data fra nærmere 2000 innleggelser, og vi ligger godt an til å nå vårt mål om å inkludere over 8000 pasienter. Om alle de involverte sykehus klarer å inkludere alle pasienter som mottas med traumeteam, vil vi få med over 90% av alle traumepasienter nasjonalt i løpet av studieperioden. Videre håper vi selvfølgelig å få med de resterende fire norske traumesykehus – her vet vi det jobbes fortløpende for deltakelse på flere av de aktuelle stedene.

De foreløpige resultatene indikerer at rundt 40% av pasientene som mottas med traumeteam er påvirket av enten alkohol, illegale rusmidler eller ytelseshemmende legemidler. Dette er informasjon som ikke tidligere har vært dokumentert blant norske traumepasienter. Det er også svært sparsomt med internasjonale studier som inkluderer toksikologiske analyserer i akuttfasen av traumebehandlingen. Informasjonen vi nå samler vil derfor være viktig når vi i årene fremover skal planlegge og utføre tiltak for å redusere antallet ulykker, både i trafikken og i samfunnet forøvrig.

Sommer

Det er utarbeidet mange gode rutiner for praktisk gjennomføring på de deltakende sykehus. Vi opplever også at IDART datainnsamlingen i stor grad er avhengig av ekstraordinær innsats fra enkeltpersoner i traume- og laboratoriemiljøene ute på sykehusene. Erfaringsmessig er sommeren en periode hvor det vil kreves en ekstra innsats for å opprettholde gode rutiner. Samtidig er sommeren viktig i traumesammenheng; dagene er lengre, folk er i høy aktivitet, og traumealarmene er hyppigere. Dersom man skal forebygge også sommerulykkene i fremtiden, er det derfor av stor verdi å kartlegge traumeepidemiologi og toksikologi også i sommermånedene.

Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at det kan være en fordel å planlegge overføring av oppgaver forbundet med datainnsamling for sommeren i god tid. Og vi ønsker også å bistå med erfaringer og råd for en best mulig studiedeltakelse også  gjennom sommeren. Send oss gjerne en mail dersom dere har spørsmål eller behov for bistand i forbindelse med datainnsamling i sommer. Mailadresse: idart@ous-hf.no. Merk gjerne mail med tittelen «Sommer».

London Trauma Conference

Som nevnt er IDART avhengig av en ekstraordinær innsats fra mange mennesker på mange sykehus. For forskningsgruppen bak studien, er det derfor en stor glede å kunne gi noe tilbake. I vår statusoppdatering på NKT-traume sidene i oktober, lanserte vi at vi ønsker å sende fem bidragsytere til London Trauma Conference 2019 (https://www.londontraumaconference.co.uk). Denne konferansen, som blir holdt i desember, er blant de største og mest anerkjente traumekonferanser i Europa. Og traumeinteresserte vil kunne ta med seg mye aktuelt faglig påfyll fra konferansen. Deltagere vil få reise, overnatting og konferansedeltakelse dekket. Vi ønsker at alle bidragsytere på alle sykehus som deltar i IDART studien skal ha en mulighet til å bli med i denne trekningen, og vi vil innhente informasjon om aktuelle kandidater via flere kanaler for å gjøre listen så komplett som mulig. Vi benytter derfor også denne anledningen til å invitere til forslag til personer som bør være med i trekningen. Send en mail til idart@ous-hf.no og meld på deg selv eller andre som er bidragsytere til IDART. Skriv navn, mailadresse, sykehus og kort hvilke roller som utføres i forbindelse med IDART studien. Merk gjerne mailen med tittelen «London Trauma Conference» eller «LTC».

IDART forskningsgruppe ønsker med dette å takke for det store engasjement og det gode samarbeidet med alle bidragsytere og deltagende sykehus. Den gode oppslutningen rundt studien er en felles fortjeneste, og vil muliggjøre IDART sitt hovedformål: å gjøre en forskjell i retning av et tryggere samfunn med færre ulykker i årene fremover.

Vi gleder oss til å reise med noen av dere til konferanse i London, treffe andre på NKT/NTR nettverkssamling, og til å opprettholde kontakten med alle i vår- og sommermånedene fremover.

På vegne av prosjektgruppen,

Thomas Kristiansen

Anestesilege / Post Doc OUS, Rikshospitalet

Forsker NKT-traume og UiO

Figur 1. Figuren viser antall deltakende sykehus av totalt 38 norske traumesykehus i IDART studien, fra oppstart av pilotperiode (oransje søyler) og to måneder inn i studieperioden (blå søyler). Figuren er utarbeidet av Benedicte Marie Jørgenrud, avd Rettsmedisinske fag, OUS.